Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
64658
 
STUDIJ RAČUNARSTVA
Računarstvo i računarska znanost obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalnih sustava. Objekt proučavanja u računarstvu jest cjelokupnost sklopovlja (engl. hardware) i programske opreme (engl. software), te postupaka i načina primjene računala.

 

U studiju Računarstva (RAČ) ne predviđaju se smjerovi već se blago profiliranje obavlja izbornim i neobvezatnim predmetima.

Osnovni objekt proučavanja u računarstvu je računalo kao univerzalni stroj za obradu informacija, te metode njegove primjene u drugim djelatnostima. Pristup proučavanju računala je kroz cjelovito sagledavanje njegovih sklopovskih i programskih aspekata kao i njihove međuzavisnosti. Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava.

Profil inženjera slijedi i iz značajki računarstva kao osnovne generičke tehnologije čiji se glavni utjecaj na gospodarski i ukupni razvoj očituje kroz difuziju u druga područja, i to bitnim unapređenjem proizvoda te proizvodnih i drugih radnih procesa.

Dodiplomski program studija računarstva osposobljava studente za primjenu usvojenih znanja u rješavanju specifičnih problema projektiranjem sklopovskih i programskih proizvoda. To uključuje sposobnost jasnog definiranja problema, određivanja izvedivosti njegova rješenja, te proučavanja, specificiranja, oblikovanja, ostvarivanja, ispitivanja, preoblikovanja i dokumentiranja rješenja. Studij osposobljava diplomirane inženjere računarstva za timski rad u rješavanju problema, te za komunikaciju sa stručnjacima iz drugih oblasti. Posebno je važno da oni budu u stanju permanentno se usavršavati u ovom području koje se vrlo brzo razvija i uklapa u nova područja primjene. Inženjeri računarstva dobijaju inženjersko obrazovanje, posebice oslonjeno na elektroniku kao osnovnu tehnologiju računarstva. Usmjeravanja se postižu izbornom nastavom koja se trajno prilagođava svjetskom razvoju.

Osim osnovnih znanja iz matematike, fizike i elektrotehnike, posebno elektronike, koja su djelomično zajednička sa studijima elektrotehnike, studenti računarstva usvajaju znanja još iz područja: algoritmi i strukture podataka, diskretna i stohastička matematika, analiza i projektiranje elektroničkih digitalnih sustava, mikroprogramirani i mikroprogramirljivi funkcijski blokovi, ostvarivanje algoritama sklopovljem, povezivanje računalnih sustava s vanjskim svijetom, organizacija i arhitektura računalnih sustava, paralelni i višeprocesorski sustavi, upravljanje tokom podataka, sistolička računala, neuronske mreže, memorijski sustavi, sustavi neosjetljivi na pogreške, operacijski sustavi, procesi u računarskim sustavima, dinamičko ponašanje programa, maksimalno paralelni sustavi zadataka, međusobno isključivanje i sinkronizacija, raspoređivanje procesa, distribuirani sustavi, programske paradigme-proceduralne, funkcijske, relacijske, objektno orijentirane i druge, baze podataka, gramatike i jezici, leksička, sintaksna i semantička analiza, generatori jezičnih procesora, sučelje čovjek-stroj, grafička sučelja, vizualno programiranje, računalne mreže, linearno, nelinearno i dinamičko programiranje, računalna grafika, programski sustavi za računalom podržavano projektiranje, raspoznavanje uzoraka, ekspertni sustavi, baze znanja, struktura i projektiranje informacijskih sustava, računala u procesima, digitalna obrada signala, sustavi u stvarnom vremenu, robotski vid.

Nastava se organizira tako da potiče samostalni rad studenata. U tu svrhu u svim predmetima je predviđen veliki fond sati za vježbe i posebno još seminar kroz zadnja tri semestra u okviru kojega studenti individualno rješavaju konkretne zadatke.

Od petog do devetog semestra studenti upisuju 13 obaveznih predmeta i minimalno 11 izbornih iz velikog skupa predmeta u kojem su velikim brojem zastupljeni predmeti iz drugih smjerova na fakultetu i s drugih fakulteta. U četiri semestra predviđeni su humanistički predmeti od kojih je ekonomika obvezatna.

Područje zapošljavanja diplomiranih inčenjera računarstva je u svim oblastima ljudske djelatnosti na poslovima: projektiranja, izgradnje i održavanja računala i računalnih sustava i programskih proizvoda; primjene računala u vođenju procesa i upravljanju proizvodnim i fleksibilnim proizvodnim sustavima; planiranja i eksploatacije računalnih centara i računalnih mreža; projektiranja i izgradnje sklopovske i programske opreme sustava za projektiranje u ostalim strukama, konstruiranje i oblikovanje proizvoda, objekata i sustava različite složenosti; istraživanja i izrade ekspertnih i njima sličnih sustava zasnovanih na načelima umjetne inteligencije; i dr.

STUDIJ RAČUNARSTVA

ŠifraNaslov predmetaV
 
VI
 
VII
 
VIII
 
IX
 
ECTS
bodovi
ZPM17O5 Uvod u baze podataka 2+1+2         6
RAČ01O5 Arhitektura i organizacija računala 3+0+3         7
RAČ02O5 Automati, formalni jezici i jezični procesori I 3+1+1         6
  Društveni predmet 2+0+0         2
  Izborni predmeti: bira se najmanje 9 ECTS bodova
RAČ03O6 Projektiranje digitalnih sustava   3+0+4       7
RAČ04O6 Automati, formalni jezici i jezični procesori II   3+0+3       7
RAČ05O6 Operacijski sustavi I   3+1+2       6
  Društveni predmet   2+0+0       2
  Izborni predmeti: bira se najmanje 8 ECTS bodova
RAČ06O7 Inteligentni sustavi     3+1+2     6
RAČ09O7 Mreže računala     3+1+2     6
AUT09O7 Računala i procesi     3+0+2     5
RAČ-O8 Seminar     1+0+1     5
  Društveni predmet     2+0+0     2
  Izborni predmeti: bira se najmanje 6 ECTS bodova
RAČ08O8 Analiza i projektiranje računalom       3+1+2   6
RAČ1208 Baze podataka       2+1+1   5
RAČ11O8 Formalni postupci u oblikovanju računalnih sustava       3+1+2   6
HUM08O8 Ekonomika       2+0+0   2
RAČ-O8 Seminar       1+0+1   5
  Izborni predmeti: bira se najmanje 6 ECTS bodova
RAČ10O9 Modeliranje i simuliranje         2+0+3 6
RAČ-09 Izrada diplomskog rada         1+0+14 18
  Izborni predmeti: bira se najmanje 6 ECTS bodova

STUDIJ RAČUNARSTVA - Izborni predmeti

5. semestar

ECTS
bodovi
INE02O5 Signali i sustavi 3+2+0 5
TKI01O5 Teorija informacije 3+1+2 6
ZFI03O5 Fizika materijala 3+1+0 4
ZPM11A1 Programske paradigme i jezici 2+1+1 4
ZPM15A1 Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike 2+0+2 4

6. semestar

ECTS
bodovi
AUT04O6 Automatsko upravljanje 4+1+1 7
INE04O6 Slučajni procesi u sustavima 3+1+1 5
INE05O6 Osnove mikroelektronike 2+1+1 4
RKP07O6 Tonfrekvencijska tehnika 2+0+2 5
ZER01A2 Raspoznavanje uzoraka 2+2+0 4
ZER14A2 Računalna grafika 2+0+2 4
ZMS01O4 Teorija mreža i linija 4+2+0 7
ZPM04A2 Objektno orijentirano programiranje 2+0+1 4
ZPM08O4 Stohastička matematika 2+2+0 6
ZPM09O4 Numerička matematika 2+2+0 6
ZPM14A2 Teorija grafova 2+1+1 4
ZPM16A2 Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere 2+1+1 4
ZRS12A2 Otvoreno računarstvo 2+0+2 4

7. semestar

ECTS
bodovi
INE08O7 Mikroelektronički sklopovi 2+1+1 5
INE10O7 Digitalna obradba signala 2+1+1 5
TKI03O5 Telekomunikacijske mreže 2+0+2 5
ZEN05A1 Geografski informacijski sustavi 2+0+1 3
ZER06A1 Memorijski sustavi 2+0+2 4
ZER09A1 Optimirajući jezični procesori 2+1+1 4
ZER18A1 Operacijski sustavi II 2+1+1 4
ZER19A1 Strojno učenje 2+1+0 3
ZPM02A1 Operacijska istraživanja 2+1+1 4

8. semestar

ECTS
bodovi
AUT12O8 Slijedni sustavi 3+0+2 6
TKI14A2 Osnove virtualnih okruženja 2+0+2 4
TKI20A2 Upravljanje projektima 2+0+2 4
ZER01A2 Raspoznavanje uzoraka 2+2+0 4
ZER14A2 Računalna grafika 2+0+2 4
ZER17A2 Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške digitalnih sustava 2+1+1 4
ZER18A2 Neizrazito, evolucijsko i neuro-računarstvo 2+0+2 4
ZER20A2 Napredne mikroelektroničke strukture 2+0+2 4
ZER21A2 Projektiranje sklopova CMOS mikroprocesora 2+0+2 4
ZER22A2 Jezični procesori za višeprocesorske sustave 2+1+1 4
ZMS15A2 Digitalna obradba slike 2+0+1 4
ZOM09A2 Numerički postupci u projektiranju 2+2+0 4
ZPM06A2 Ergonomija računalne i programske opreme 2+0+2 4
ZPM14A2 Teorija grafova 2+1+1 4

9. semestar

ECTS
bodovi
ESA20A1 Projektiranje i razvoj interaktivnih simulacijskih sustava 2+0+2 4
FFK10B1 Multisenzorski sustavi i lokomocija 2+0+1 4
RKP08O7 Osnove radiokomunikacijskih sustava 3+1+0 4
RKP16O9 Digitalne videokomunikacije 2+0+1 3
TKI15A1 Pokretljivost u mrežama 2+0+1 3
TKI18A1 Virtualna okruženja 2+0+2 4
TKI19A1 Pokretni programski agenti 2+0+2 4
ZEN05A1 Geografski informacijski sustavi 2+0+1 3
ZER02A1 Sustavi za rad u stvarnom vremenu 2+1+1 4
ZER03A1 Otvoreni uredski sustavi 2+0+2 4
ZER04A1 Projektiranje korisničkih sučelja i interaktivnih sustava 2+0+2 4
ZER09A1 Optimirajući jezični procesori 2+1+1 4
ZER10A1 Tehnike ekspertnih sustava 2+2+0 4
ZER13B1 GaAs i heterospojni poluvodički elementi 2+0+1 4
ZER19A1 Strojno učenje 2+1+0 3
ZER23A1 Čipovi ultra visokog stupnja kompleksnosti 2+0+2 4
ZER24A1 Fizičko projektiranje integriranih sklopova 2+0+2 4
ZER26A1 Računalna animacija 2+0+1 3
ZER27A1 Paralelno programiranje u raspodijeljenim sustavima 2+0+1 3
ZMS08B1 Neuronske mreže 2+0+1 4
ZMS17B1 Biomedicinska informatika 2+0+1 4
ZMS20A1 Napredne metode digitalne obradbe signala 2+0+2 4
ZPM03A1 Projektiranje informacijskih sustava 2+0+2 4
ZPM12A1 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava 2+1+1 4
ZPM13A1 Skladišta podataka 2+0+2 4
ZRS07B1 Odabrana poglavlja iz programskog inženjerstva 2+0+1 4


STUDIJ RAČUNARSTVA - Društveni predmeti

5. semestar

ECTS
bodovi
HUM01A1 Održivi razvoj i zaštita okoliša 2+0+0 2
HUM02A1 Organizacijska psihologija 2+0+0 2
HUM03A1 Hrvatska kultura i civilizacija 2+0+0 2
HUM13A1 Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama 2+0+0 2
HUM14A1 Produkcija medijskih i multimedijskih projekata 2+0+0 2

6. semestar

ECTS
bodovi
HUM01A2 Biblijska teologija 2+0+0 2
HUM02A2 Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada 2+0+0 2
HUM07A2 Menedžersko odlučivanje 2+0+0 2
HUM10A2 Kognitivna znanost 2+0+0 2

7. semestar

ECTS
bodovi
HUM01A1 Održivi razvoj i zaštita okoliša 2+0+0 2
HUM02A1 Organizacijska psihologija 2+0+0 2
HUM03A1 Hrvatska kultura i civilizacija 2+0+0 2
HUM13A1 Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama 2+0+0 2
HUM14A1 Produkcija medijskih i multimedijskih projekata 2+0+0 2

TRAŽILICA