korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
18577
 
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ REGULIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Nositelj studija: Sveučilište u Zagrebu

Izvođači studija: Ekonomski fakultet

                         Fakultet elektrotehnike i računarstva

                         Pravni fakultet

Koordinator studija: Fakultet elektrotehnike i računarstva

Trajanje studija

 

Jedna akademska godina (dva semestra) u ukupnom opterećenju 60 ECTS bodova, uz moguću izradu, ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada u trećem semestru, s obzirom da se očekuje da će većina polaznika biti izvanredni studenti.

 

Uvjeti upisa na studij

 

Završen diplomski studij ekonomije, elektrotehnike, prava ili računarstva, ili drugi sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij, ili diplomski studij kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS, uz radno iskustvo na području elektroničkih komunikacija. Potrebno je znanje engleskog jezika.

U prijavi na natječaj za upis studija, uz opće podatke, polaznik navodi i obrazlaže prijedlog područja specijalističkog rada. Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se utvrđuje područje specijalističkog rada.

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

 

Ekonomski, pravni i tehnološki aspekti regulacije tržišta elektroničkih komunikacija. Sposobnost za primjenu regulatornog okvira i rješavanje regulatornih problema koja se tijekom studija dokazuje uspješno provedenim regulatornim projektom za odabrani studijski slučaj u okviru izrade specijalističkog rada.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

 

Sveučilišni specijalist regulacije tržišta elektroničkih komunikacija (univ. spec. elect. comm.). 

 

Popis obveznih i izbornih predmeta

 

Program obuhvaća obvezne predmete, izborne predmete i završni specijalistički rad, s ukupnim opterećenjem od 60 ECTS bodova.

U prvom semestru održava se nastava obveznih predmeta, s opterećenjem od 18 ECTS bodova. U drugom semestru održava se nastava izbornih predmeta, pri čemu polaznik odabire predmete s opterećenjem od najmanje 18 ECTS bodova. 

Završni specijalistički rad uključuje regulatorni projekt, s opterećenjem od 24 ECTS boda.

Nastava obveznih i izbornih predmeta obuhvaća predavanja nastavnika studija i gostujućih predavača iz zemlje i inozemstva, te seminare i radionice za raspravu i razradu studijskih slučaja, uz sudjelovanje stručnjaka iz sektora elektroničkih komunikacija. Nastava se održava u tjednim ciklusima, 4 ili 5 dana u tjednu, u poslijepodnevnim satima.

 

Predmeti

Sati nastave

ECTS bodovi

Obvezni predmeti (18 ECTS)

 

 

Mikroekonomija

15

3

Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

30

6

Računovodstvo

15

3

Regulatorni aspekti mreža i usluga

30

6

Izborni predmeti (polaznik odabire 18 ECTS)

 

 

Informacijske i komunikacijske usluge

30

6

Modeliranje mreža

15

3

Odlučivanje temeljem troškova 

30

6

Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke komunikacije

30

6

Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama 

30

6

Računovodstveno odvajanje i modeliranje troškova

30

6

Radiodifuzija radijskog i televizijskog programa

15

3

Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom

15

3

Završni specijalistički rad (24 ECTS)

 

24

 

Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika

Prigodom upisa studentu se dodjeljuje mentor sukladno području specijalističkog rada.

U prvom semestru student polazi nastavu obveznih predmeta i u suradnji s mentorom razrađuje i predlaže temu specijalističkog rada.

U drugom semestru student polazi nastavu izbornih predmeta koje odabire sukladno području specijalističkog rada i započinje izradu specijalističkog rada. Uvjeti upisa studenta u drugi semestar su odslušani svi i položeni obvezni predmeti s najmanje 12 ECTS bodova.

Najkasnije u trećem semestru student završava specijalistički rad.

Preduvjeti za upis izbornih predmeta su odslušani obvezni predmeti kako slijedi:

 

Izborni predmet

Preduvjet

Informacijske i komunikacijske usluge

Regulatorni aspekti mreža i usluga

Modeliranje mreža

Regulatorni aspekti mreža i usluga

Odlučivanje temeljem troškova 

Računovodstvo, Mikroekonomija

Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke komunikacije

Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama 

Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

Računovodstveno odvajanje i modeliranje troškova

Računovodstvo, Mikroekonomija

Radiodifuzija radijskog i televizijskog programa

Regulatorni aspekti mreža i usluga

Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom

Regulatorni aspekti mreža i usluga

 

 

Predmeti koje polaznik može izabrati s drugih poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija

 

Student predmete izabire prvenstveno iz popisa obveznih i izbornih predmete studijskog programa ovog Studija. Na prijedlog polaznika i uz suglasnost mentora, omogućit će se pohađanje nastave pojedinog predmeta iz drugih poslijediplomskih studija umjesto nekog od predmeta studijskog programa, ako to specijalizacija pojedinog polaznika zahtijeva.


Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova - pripisivanje bodovne vrijednosti kolegijima koje studenti mogu izabrati s drugih studija na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima

 

Za položeni predmet odobren studentu za upis iz drugih poslijediplomskih studija, pripisuje se bodovna vrijednost određena ECTS bodovima predmeta u tom studiju. Studentima koji su pohađali druge poslijediplomske (specijalističke i doktorske) studije može se na njihov zahtjev priznati položeni ekvivalentni kolegij i pripisati bodovna vrijednost, na temelju dokumentiranog sadržaja položenog kolegija.

 

Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

 

Svi obvezni i izborni predmeti mogu se izvoditi na engleskom jeziku.

Dijelovi nastave obveznih i izbornih predmeta u kojima sudjeluju gostujući predavači iz inozemstva izvodit će se na engleskom jeziku.

 

Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij

 

Rok za redovni završetak studija su tri akademske godine, računajući od nadnevka početka studija.

Studenti koji su prekinuli studij ili izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij temeljem zamolbe s obrazloženjem razloga za prekid studija, odnosno zahtjeva za nastavak studija, te prijedlogom područja specijalističkog rada. Nastavak studija provodi se prema studijskom programu na snazi u tekućoj akademskoj godini. Odobrenjem nastavka studija određuju se nastavne obveze i obveze podmirenja troškova studija, sukladno naknadama za tekuću akademsku godinu.

 

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja

 

Polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) za završeni studijski program, tj. položene sve upisane predmete te pozitivno ocijenjen i obranjen specijalistički rad. 

 

Način završetka studija, tj. uvjeti za odobrenje teme završnog rada, te postupak ocjene i obrane završnog rada

 

Područje završnog specijalističkog rada polaznik predlaže prigodom upisa na studij. Tijekom prvog semestra pristupniku se dodjeljuje mentor s kojim u suradnji se utvrđuje prijedlog teme završnog specijalističkog rada. Specijalistički rad zadaje se nakon položenih ispita obveznih predmeta, a izrađuje u drugom i trećem semestru. Student može predati specijalistički rad na ocjenu nakon položenih ispita svih upisanih predmeta. Specijalistički rad ocjenjuje tročlano povjerenstvo, pred kojim se provodi i postupak obrane rada.

 

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja

 

Tri akademske godine.

 

Mjesta realizacije studijskog programa

 

Predavanja, radionice i seminari: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

Gostujuća predavanja i ispiti:     Ekonomski fakultet, Trg J.F. Kennedyja 6
                                               Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb
                                               Pravni fakultet, Trg. M. Tita 14, Zagreb
 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe provest će se sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Uz samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika tijekom studija, pribavljat će mišljenja ustanova koje zapošljavaju polaznike te polaznika po završetku studija, o iskustvima primjene stečenog znanja i vještina na radnom mjestu.

 


TRAŽILICA