korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
26776
 
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ TRANSFORMATORI

            Trajanje studija

Tri semestra (1,5 godina). Iako završetak studija donosi 60 ECTS, što odgovara opterećenju od jedne godine, trajanje studija se produžava zbog prilagođavanja nastave studentima koji su zaposleni pa moraju pohađati nastavu uz rad. Predviđa se održavanje predavanja koncentrirano u jednom tjednu tijekom dva semestra, a specijalistički rad bi se izrađivao u trećem.
Uvjeti upisa
Na poslijediplomski specijalistički studij može upisati kandidat sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz elektrotehnike ili strojarstva koji je tijekom sveučilišnog studija stekao najmanje 240 bodova (4 godine).
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija
            Temeljna kompetencija koje se stječe završetkom ovoga specijalističkog studija jest poznavanje najnovijih dostignuća iz različitih područja povezanih s transformatorima i njihova primjena u istraživanju, razvoju, projektiranju, proizvodnji i eksploataciji transformatora.
            Akademski naziv koji se stječe završetkom studija
            Završetkom studija stiče se akademski naziv Sveučilišni specijalist transformatora (univ.spec.transf.)
 

            Struktura studija

 
Predmet
ECTS
OBAVEZNI PREDMETI
Transformatori – teorija i primjena
6
Transformator u elektroenergetskom sustavu
6
Motrenje, dijagnostika i održavanje transformatora
6
IZBORNI PREDMETI (3 od 6)
Električno polje i izolacijski sustavi
6
Ispitivanje transformatora
6
Magnetska polja i gubici u transformatoru
6
Materijali i tehnologija proizvodnje transformatora
6
Projektiranje i konstruiranje transformatora
6
Toplinske i mehaničke pojave u transformatoru
6
SPECIJALISTIČKI RAD
24
 
 
Fakultet ima stalni Odbor za znanstvene i stručne poslijediplomske studije koji prati i unaprjeđuje nastavu na preddiplomskom studiju te tumači Statut i Opći akt iz tog područja te Odbor za specijalistički studij koji se imenuje istodobno s Odlukom o  izvođenju specijalističkog studija koji prati studij i obranu specijalističkog rada. Odbor za specijalistički studij čine predsjednik, dopredsjednik i član. Predsjednik mora biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora.
Specijalistički studij je strukturiran u dva dijela: nastava i specijalistički rad. Nastava se odvija u prvom i drugom semestru, a specijalistički rad u trećem. Studenti su dužni položiti tri obavezna kolegija i tri izborna kolegija, te napisati i obraniti specijalistički rad.
Student pri upisu specijalističkog studija odabire mentora i s njime dogovara okvirno područje rada i predmete koje će upisati.
Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova
Student, u dogovoru s mentorom, može upisati i kolegije s drugih studija na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima, a kriterije i uvjete za prijenos ECTS bodova definira Odbor za specijalistički studij.
Ritam studiranja
Upis se u pravilu obavlja jednom godišnje.
Predmeti koje se mogu izvoditi na stranom jeziku
Svi predmeti se mogu izvoditi na engleskom jeziku.
Način završetka studija
Polaganjem ispita polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa. Poslijediplomski specijalistički studij završava izradom specijalističkog rada i njegovom uspješnom javnom obranom te stjecanjem barem 60 ECTS bodovapredviđenih studijskim programom. 
            Student ima pravo prijaviti se za obranu specijalističkog rada nakon što je prikupio barem 20 ECTS bodova predviđenih za studijski program.
Specijalistički rad predaje se i brani u rokovima koje propisuje Fakultetsko vijeće Odlukom o izvođenju specijalističkog studija.
Mentor može specijalistički rad zadati i dvojici studenata vodeći pritom računa o broju ECTS bodova po studentu. Obrana specijalističkog rada u takvom je slučaju istodobna.
Odbor za specijalistički studij svakom prijavljenom kandidatu potvrđuje mentora koji zadaje temu specijalističkog rada vodeći računa o izraženoj želji kandidata.
Naslov i temu rada s kratkim opisom očekivanih rezultata zadaje mentor, a supotpisuju predsjednik ili dopredsjednik Odbora za specijalistički studij.
Tema specijalističkog rada zadaje se, a izrađeni rad student predaje, u propisanim rokovima.
Specijalističkim radom student treba dokazati sposobnost inženjerskog rada pri rješavanju problema visoke stručne složenosti.
O tijeku izrade specijalističkog rada student mora redovito izvješćivati mentora ili suradnika kojega odredi mentor.
Specijalistički rad na Fakultetu piše se i brani na hrvatskom jeziku. Odbor za znanstvene i stručne poslijediplomske studije može, temeljem zahtjeva kandidata i uz suglasnost mentora, odobriti da se specijalistički rad može pisati i braniti na jednom od svjetskih jezika.
Nakon predaje specijalističkog rada Odbor za specijalistički studij određuje svakom studentu povjerenstvo za obranu specijalističkog rada.
Povjerenstvo za obranu ima tri člana. Povjerenstvom u pravilu predsjedava mentor. Obrana završnog rada je javna. Studentu čiji je specijalistički rad ocijenjen negativnom ocjenom ne odobrava se obrana. Obrana specijalističkog rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata rada i provjere znanja iz polja rada. Pod provjeravanjem znanja smatraju se odgovori na pitanja u vezi sa specijalističkim radom koja kandidatu postavljaju članovi povjerenstva.
Nakon obrane specijalističkog rada povjerenstvo objavljuje uspjeh kandidata. Rezultat obrane može biti:
1. obranio jednoglasnom odlukom povjerenstva,
2. obranio većinom glasova povjerenstva,
3. nije obranio.
Specijalistički rad brani se samo jednom.
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studija je dvije godine. Dekan može, na zamolbu studenta i prijedlog Odbora, odobriti produljenje ili prekid studija. Nakon prekida studija student može nastaviti studij prema pravilima koja vrijede za generaciju s kojom nastavlja studij.

 


TRAŽILICA