korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
14637
 
OPĆI PODACI

Trajanje studija

Jedna akademska godina (dva semestra) u ukupnom opterećenju 60 ECTS bodova. Predviđa se održavanje predavanja koncentrirano u jednom tjednu za jedan predmet.

Uvjeti upisa

Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se upisati kandidati sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem iz elektrotehnike, računarstva, prometnih znanosti, građevine i strojarstva.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Poznavanje najnovijih dostignuća iz područja vezanih uz problematiku željezničkih elektrotehničkih sustava i njihova primjena u razvoju, projektiranju, proizvodnji i eksploataciji električnih željeznica.

Studenti će usvojiti znanja i vještine o električnim tračničkim vozilima i podsustavima u lokomotivama i elektromotornim vlakovima, o željezničkom energetskom sustavu, te o željezničkim sigurnosno-signalnim i komunikacijskim sustavima.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom studija stiče se akademski naziv sveučilišni specijalist željezničkih elektrotehničkih sustava.

Struktura studija

Specijalistički studij je strukturiran u dva dijela: nastava i specijalistički rad. Studenti su dužni položiti tri obavezna kolegija i tri izborna kolegija, te napisati i obraniti specijalistički rad.

Student pri upisu specijalističkog studija odabire mentora i s njime dogovara okvirno područje rada i izborne predmete koje će upisati.

Specijalistički studij sastoji se od tri modula:

  1. Elektrovučni podsustav
  2. Elektroenergetski infrastrukturni podsustav
  3. Sigurnosno-signalni i komunikacijski podsustav

Izborni predmeti modula  Elektrovučni podsustav su:

  • Elektromehanički podsustavi tračničkih vozila
  • Modeliranje i upravljanje vučnim vozilima

Izborni predmeti modula  Elektroenergetski infrastrukturni podsustav su:

  • Elektroenergetski proračun stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče
  • Utjecaj stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče na okoliš

Izborni predmeti modula Sigurnosno-signalni i komunikacijski podsustav su

  • Željeznički informacijsko komunikacijski sustavi
  • Upravljanje prometom signalno-sigurnosnim sustavom

 

Predmet

Sati predavanja

ECTS

OBAVEZNI PREDMETI

Električna tračnička vozila

35

6

Željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav

35

6

Željeznički sigurnosno-signalni i komunikacijski sustav

35

6

IZBORNI PREDMETI (3 od 6)

Elektromehanički podsustavi tračničkih vozila

30

6

Modeliranje i upravljanje vučnim vozilima

30

6

Elektroenergetski proračun stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče

30

6

Utjecaj stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče na okoliš

30

6

Željeznički informacijsko komunikacijski sustavi

30

6

Upravljanje prometom signalno-sigurnosnim sustavom

30

6

SPECIJALISTIČKI RAD

 

24

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Student, u dogovoru s mentorom, može upisati i kolegije s drugih studija na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima, a kriterije i uvjete za prijenos ECTS bodova definira Povjerenstvo za poslijediplomski specijalistički studij.

Predmeti koje se mogu izvoditi na stranom jeziku

Svi obvezni i izborni predmeti se mogu izvoditi na engleskom jeziku.

Dijelovi nastave obveznih i izbornih predmeta u kojima sudjeluju gostujući predavači iz inozemstva izvodit će se na engleskom jeziku.

Način završetka studija

Polaganjem ispita polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa.

Poslijediplomski specijalistički studij završava izradom završnog specijalističkog rada i njegovom uspješnom javnom obranom te stjecanjem 60 ECTS bodova predviđenih studijskim programom.

Specijalistički rad predaje se i brani u rokovima koje propisuje Fakultetsko vijeće Odlukom o izvođenju specijalističkog studija a koji su u skladu s Pravilnikom o specijalističkim studijima.

Povjerenstvo za poslijediplomski specijalistički studij svakom prijavljenom kandidatu potvrđuje mentora vodeći računa o izraženoj želji kandidata.

Naslov i temu rada s kratkim opisom očekivanih rezultata predlaže student uz suglasnost mentora, a supotpisuju predsjednik ili dopredsjednik Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij.

Tema specijalističkog rada zadaje se, a izrađeni rad student predaje, u propisanim rokovima.

Specijalističkim radom student treba dokazati sposobnost inženjerskog rada pri rješavanju problema visoke stručne složenosti.

O tijeku izrade specijalističkog rada student mora redovito izvješćivati mentora ili suradnika kojega odredi mentor.

Specijalistički rad na Fakultetu piše se i brani na hrvatskom jeziku. Povjerenstvo za poslijediplomski stručnij studij može, temeljem zahtjeva kandidata i uz suglasnost mentora, odobriti da se specijalistički rad piše i brani na jednom od svjetskih jezika.

Nakon predaje specijalističkog rada Povjerenstvo za specijalistički studij određuje svakom studentu povjerenstvo za obranu specijalističkog rada.

Povjerenstvo za obranu ima tri člana. Povjerenstvom ne može predsjedavati mentor kandidata.

Obrana specijalističkog rada je javna.

Studentu čiji je specijalistički rad ocijenjen negativnom ocjenom ne odobrava se obrana.

Obrana specijalističkog rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata rada i provjere znanja iz polja rada. Pod provjeravanjem znanja smatraju se odgovori na pitanja u vezi sa specijalističkim radom koja kandidatu postavljaju članovi povjerenstva.

Nakon obrane specijalističkog rada povjerenstvo objavljuje uspjeh kandidata. Rezultat obrane može biti:

1. obranio,

2. nije obranio.

Specijalistički rad brani se samo jednom.

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studija je definirana Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima. Dekan može, na zamolbu studenta i prijedlog Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij, sukladno općim aktima Sveučilišta, odobriti produljenje ili prekid studija. Nakon prekida studija student može nastaviti studij prema pravilima koja vrijede za generaciju s kojom nastavlja studij.

Prestanak statusa studenta određen je Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima.


TRAŽILICA