korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
27343
 
FP7 - PRAVILA I INTERNI DOKUMENTI
OBRASCI I PODACI O FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
 
FER-ov PIC broj
 

Fakultet elektrotehnike i računarstva ima PIC broj u sustavu Unique Registration Facility. PIC broj FER-a je 999876486.
PIC broj koristit će se kod potpisivanja ugovora s Europskom komisijom (FP7 projekti) pri čemu treba voditi računa da naziv i PIC u ugovoru odgovaraju sljedećem zapisu:

HR

 
ZAGREB
SVEUCILISTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RACUNARSTVA
999876486

 

Obrazac A2

Obrazac A2 popunjavaju partneri prilikom prijave FP7 projekta. U repozitoriju je dostupan skenirani primjer obrasca s osnovim podacima. Kontakt podatke navode osobe koje prijavljuju projekt.

 

Obrazac Legal Entities za FER

Na stranicama Interni dokumenti na Djelatničkom intranetu objavljen je obrazac Legal Entities za FER. Dokument je namijenjen djelatnicima FER-a od kojih Europska komisija zatraži popunjavanje obrasca u svrhu potpisivanja ugovora o projektima.

Obrazac sadrži osnovne informacije o instituciji, a možete ga preuzeti ako ste logirani na stranice FER-a.

------------------------------------

 

FINANCIJE FP7 PROJEKATA

 

 

U skladu s Odlukom , prekida se sufinanciranje aktivnosti Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanje i razvoj. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka od 8. rujna 2008. godine.

Odluka se primjenjuje retroaktivno od 1. lipnja 2009.

 

 

MZOŠ - procedura za oslobađanje FP7 projekata od PDV-a

Uspostavljena je nova procedura za oslobađanje od PDV-a za FP7, FP6 i TEMPUS projekte. Nova procedura dostupna je u nastavku i u Repozitoriju.

Slanje zahtjeva Ministarstvu potrebno je koordinirati s Financijskom službom FER-a koja na kraju obračunskog razdoblja treba sastaviti izvještaj o oslobađanju od PDV-a.

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a

1) KORISNIK PROJEKTA (ustanova koja provodi projekt) podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (u svojstvu jedinice za provedbu programa -  nositelja programa) kopiju cijelog ugovora (i priloge).
Adresa: MZOŠ, Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije, Odjel za europske integracije. Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.

2) MZOŠ pečatom i potpisom ovjerava stranice ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjera potpore i vraća korisniku jedan primjerak ovjerenih i potpisanih stranica ugovora. MZOŠ ovjerava stranice ugovora samo jednom u tijeku projekta. Original ovjerenog ugovora čuva korisnik projekta (ustanova koja provodi projekt).

3) KORISNIK PROJEKTA (ustanova koja provodi projekt) prilikom svake nabave treba kopirati ovjerene stranice  ugovora dobivene od MZOŠ-a, ovjeriti ih svojim žigom i potpisom čelnika ustanove, te ih predati isporučitelju. Predračun/račun nije potrebno ovjeravati. Isporučitelj je dužan čuvati ovjerene stranice ugovora uz kopiju računa.

 

Vodiči CORDIS-a za financijska pitanja FP7 projekata 

Dodatne informacije o financijskim pitanjima FP7 projekata objavljene na stranicama Cordisa (http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html) dostupne su u vodičima:

1. Vodič za financijska pitanja (Guide to Financial Issues)

2. Vodič za revizije FP7 projekata (Guidance Notes for Beneficiaries and Auditors) objavljen je na stranicama Cordisa 19. ožujka 2008. godine. te 1. srpnja 2010. (Certification 01.07. 2010.) Dodatni podaci o revizijama i certifikatima dostupni su na Cordisovoj stranici Audit and certification policy.

Ostali vodiči

- Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects

- Checklist for a Consortium Agreement for FP7 projects

- Draft Guide for Beneficiaries

 

Odabir financijske sheme FP7 projekta

Moguće financijske sheme ovisne o aktivnostima i ciljevima projekta koji se prijavljuje mogu se pogledati u dokumentu FP7 Funding schemes.

 

------------------------------------

EVALUACIJA FP7 PROJEKATA

Upis u bazu evaluatora

Europska komisija omogućuje svim zainteresiranim znanstvenicima (doktorima znanosti) registraciju u bazi eksperata koji mogu sudjelovati u evaluaciji FP7 projekata. Iskustvo evaluatora može biti korisno za prijavljivanje projekata i stvaranje kontakata za buduće projekte. Baza eksperata Europske komisije je jedinstvena i pokriva sva područja FP7, a u samoj registraciji treba označiti željena područja. Više informacija dostupno je na stranicama: http://cordis.europa.eu/emmfp7/.

 

------------------------------------

ZA POČETNIKE U FP7 PROGRAMU

Stranice Cordisa

Vodič kroz stranice Cordisa dostupan je u dokumentu "Kako se snaći u FP7 programu". Drugi korisni likovi dostupni su na vrhu Repozitorija.

 

------------------------------------

KONTAKTI

 

NCP (National Contact Points)

Za pojedine specifične programe i područja imenovane su Nacionalne kontakt osobe, uglavnom zaposlenici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Hrvatskog instituta za tehnologiju.

ICT NCP
Ebonita Ćurković
tel: +385 (0)1 5494 731
fax: +385 (0)1 5494 720
e-mail: ebonita.curkovic@hit.hr

Financial NCP
Jennifer Mary Kursan
tel: +385 (0)1 5494 735
fax: +385 (0)1 5494 720
e-mail: jennifermary.kursan@hit.hr

Popis osoba zaduženih za ostala područja dostupan je na stranicama HIT-a.

 

Ured za istraživanje Sveučilišta u Zagrebu

Stranice Ureda za istraživanje dostupne su na adresi http://project.unizg.hr.

 


TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ